Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstał na UKSW w 2005 roku.

Do jego zadań należało:

  • inspirowanie prac naukowo-badawczych oraz popularyzatorskich dotyczących Osoby i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prowadzonych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu i przez studenckie koła naukowe,
  • współudział w organizowaniu na Uniwersytecie konferencji, sesji, sympozjów naukowych oraz innych inicjatyw poświęconych Osobie i dziełu Prymasa Tysiąclecia,
  • współpraca z Wydawnictwem UKSW przy wydawaniu pozycji edytorskich dotyczących Kardynała Wyszyńskiego,
  • prowadzenie listy prac habilitacyjnych, doktorskich, licencjackich i magisterskich powstałych w UKSW w Warszawie na temat Osoby i Nauczania Prymasa Tysiąclecia oraz stała aktualizacja tej listy,
  • sporządzenie i stała aktualizacja bibliografii publikacji dotyczących kard. Wyszyńskiego
  • sporządzenie bibliografii podmiotowej (adnotowanej) kardynała Wyszyńskiego,
  • sporządzenie retrospektywnej i bieżącej bibliografii przedmiotowej publikacji polskich dotyczących życia i nauczania kard. S. Wyszyńskiego,
  • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi UKSW w Warszawie w zakresie udostępniania materiałów i danych niezbędnych do prowadzenie wspólnych prac
  • współpraca z placówkami naukowymi oraz z instytucjami i organizacjami podejmującymi problematykę życia i nauczania Kardynała Wyszyńskiego