Publikacje naukowe

Wykaz wybranych publikacji pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego: perspektywa teologiczno- społeczna, pod red. Ewy K. Czaczkowskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016;

Bachanek Grzegorz, Antropologiczne ukierunkowanie mariologii kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Warszawskie Studia Teologiczne” t. 30, [cz.] 2 (2017), s. 55-68;

Bachanek Grzegorz, Pobożność maryjna a zdolność do oporu społecznego – refleksja na podstawie nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego, [w:] Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981, pod red. Ewy K. Czaczkowskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 237-249;

Bajda JerzyPowołanie życiodajne (sakrament małżeństwa w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego), „Studia Nad Rodziną” 2001, nr 2, s. 33-47;

Bajda JerzyOjczyzna Prymasa Tysiąclecia, „Ethos”, 2001, nr 1-2, s. 223-228;

Banaszak MarianWskutek działań prymasa Polski. Obrońca ks. kard. Stefan Wyszyński [w:] Dar Boży dla Kościoła i Polski, Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu 1945-1995, Paryż-Poznań 1995, s. 65-74;

Bartnicki Roman, Przywiódł naród do Matki [w:] Sługa, s. 120-124;

Bartnicki RomanPolityczna mądrość kardynała Stefana Wyszyńskiego (rozsądek męża stanu czy charyzmatyczna intuicja męża Bożego?) [w:] Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna? [red. nauk. Grzegorz Noszczyk, Arkadiusz Wuwer. Autor: Janusz Królikowski et al.], Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 159-174;

Bartosik GrzegorzOrędzie fatimskie w życiu i posłudze pasterskiej Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, „Salvatoris Mater” 18 (2016), nr 1/4, s. 197-220; 

Bartosik GrzegorzPośrednictwo Najświętszej Maryi Panny według kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981). Próba syntezy, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 27 (2020) s. 185-206;

Bednarczyk RafałFormacja dorosłych w strukturach Akcji katolickiej w świetle refleksji teologicznej ks. Stefana Wyszyńskiego, „Studia Theologica Varsaviensia” 2009, nr 1, s. 97-110;

Bednarczyk RafałPrawa i obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017;

Bejze Bohdan, Świadectwa i wezwania [25-lecie kardynalatu], „Ateneum Kapłańskie”, t. 86 (R.68) 1976, s. 142-144;

Bortkiewicz Paweł, Etos pracy: nauczanie moralne i społeczne kardynała Stefana WyszyńskiegoUAM, Poznań 2001;

Chrostowski WaldemarCzłowiek bezkompromisowego świadectwa [w:] Sługa, s. 134-136;

Chrostowski Waldemar, Nowenna o rychłą beatyfikację Stefana Kardynała wyszyńskiego prymasa Tysiąclecia, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2011;

Chrostowski Waldemar, Prymas Tysiąclecia jako spadkobierca polskiej tradycji tolerancji religijnej, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2011, nr 10, s. 64-71;

Czaczkowska Ewa K.Kardynał Wyszyński. Biografia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013;

Czaczkowska Ewa K., Kardynał Wyszyński, Świat Książki, Warszawa 2009;

Czaczkowska Ewa K.Nowe ustalenia w sprawie listów milenijnych polskich biskupów do episkopatów świata. Maria Winowska i Stefan Wyszyński współautorami listów [w:] 1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, pod red. Ewy K. Czaczkowskiej, Warszawa 2016, s.131-150;

Czaczkowska Ewa K., Prymas Stefan Wyszyński – „antysemita”, „rasista” i „faszysta”. Historia podwójnej manipulacji tekstami z „Ateneum Kapłańskiego”, „Polonia Sacra” 4(28) 2019, s. 5-22;

Czaczkowska Ewa K.Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2020;

Czaczkowska Ewa K.Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na Soborze Watykańskim II [w:] Studia Soborowe t.II, pod red. Michała Białkowskiego, Oficyna Wydawnicza FINNA, Toruń 2013, s.143-168;

Czaczkowska Ewa K.Rola kardynała Stefana Wyszyńskiego w powstaniu orędzia biskupów polskich do niemieckich. Nieznane dokumenty w archiwum Prymasa Polski, „Przegląd Zachodni”, 2016, nr 3, s.193-203;

Czaczkowska Ewa K., Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018;

Czaczkowska Ewa K., Wizja historii w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego [w:] Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – Patriotyzm – Państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, pod red. Ewy K.Czaczkowskiej, Rafała Łatki, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019, s. 89-104;

Czekalski Ryszard, Milenium – katechezą narodu, [w:] 1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego: perspektywa teologiczno- społeczna, pod red. Ewy K.Czaczkowskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s.175-185;

Czuba KrystynaWspółodpowiedzialność Polski za chrześcijańskie fundamenty Europy w przekazie Stefana Wyszyńskiego, „Studia Loviciensia” 2006, nr 8, s. 37-48;

Czuba KrystynaRola kapłanów w życiu Kościoła i Narodu w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie” t. 4 (2010), s. 71-80;

Czuba Krystyna, „Największa miłość to Polska”, „Studia Prymasowskie” t.5 (2011), s. 125-135;

Dybciak KrzysztofPrymas Wyszyński a kultura katolicka, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2002;

Dziekoński Stanisław, Wychowanie społeczne w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie” t.5 (2011), s. 137-154;

Dziuba Andrzej F., Kreczmański MirosławŻyciorys kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2000;

Dziuba Andrzej F.Prymas Tysiąclecia i Jego Następca. Krajowa Wystawa Filatelistyczna – Katalog, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2001;

Dziuba Andrzej F.Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2004;

Dziuba Andrzej F.Kardynał Stefan Wyszyński, Seria wydawnicza: Wielcy ludzie Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010;

Dziuba Andrzej F.Humanizująca funkcja kulturyZ nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2013;

Dziurok Adam, Kościół i Prymas Stefan Wyszyński: 1956-1966, IPN, Katowice 2008;

Dziurok Adam, Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk- kontakty, wizyty, wystąpienia, IPN, Katowice-Warszawa 2020;

Ewartowska JolantaSzukając prawdy o człowieku. Antropologia teologiczna kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Warszawa-Niepokalanów 2010;

Gałązka Włodzimierz, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie” t.4 (2010), s. 127-141;

Góralczyk PawełKościół w Polsce po śmierci Stefana kardynała Wyszyńskiego, „Communio” 2001, Nr 3 (123), s. 120-131;

Góralski WojciechŚwiadek wiary [w:] Sługa, s. 143-145;

Iwanicki Józef, Dudek Wincenty, Piotrowski StanisławDziałalność ks. prymasa w okresie włocławskim, Ateneum Katolickie 645 (1972), s. 34-61;

Kaczmarski Hubert Jerzy, Stefan Wyszyński 1948-1981 [biogram]: Poczet prymasów Polski. Arcybiskupi Gniezna od bł. Radzima do Józefa kardynała Glempa, Instytut Prasy i Wydawnictw Novum, Warszawa 1988, s. 193-196;

Karwacki Roman, Prymasowska posługa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Diecezji Siedleckiej, czyli Podlaskiej, „Studia Prymasowskie” t.1 (2007), s. 135-164;

Kindziuk MilenaKardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2019;

Kowalczyk MarianRola duszpasterstwa maryjnego dla Kościoła w Polsce według Prymasa Wyszyńskiego, „Salvatoris Mater” 7 (2005) nr 2, s. 256-274;

Kowalczyk MarianFormy apostolskiej aktywności świeckich w prymasowskim posługiwaniu Stefana Kard. Wyszyńskiego, [w:] Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas i ewangelizator, red. M. Kowalczyk. Cz. Parzyszek, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2012, s. 200-223;

Kowalczyk MarianZnaczenie aktów oddania Maryi dla Kościoła, „Salvatoris Mater” 20 (2018), nr 1-4, s. 264-282;

Kowalczyk MarianMaryjne dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia w ewangelizacji narodu polskiego [w:] Ojczyzna i naród w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II, Rozprawy i monografie, red. Z. Struzik, J. Babiński, Wydawnictwo Naukowe Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019, s. 63-89;

Laskowska MałgorzataKs. Stefan Wyszyński – dziennikarz i redaktor (1924-1946), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011;

Laskowska MałgorzataPraca dziennikarska i redaktorska ks. Stefana Wyszyńskiego w latach 1942-1946, Studia Prymasowskie 3 (2009), s. 157-185;

Laskowska MałgorzataTroska o uniwersytet w artykułach ks. Stefana Wyszyńskiego z lat 1924-1946, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 1 (2010), s. 118-128;

Laskowska MałgorzataPostulaty etyczne dla mediów w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego, „Kultura-Media-Teologia” 3 (2010), nr 3, s. 92-104;

Laskowska MałgorzataZadania prasy katolickiej w publicystyce ks. Stefana Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie” 4 (2010), s. 175-187;

Lewandowski JerzyEucharystia: sakrament osoby i wspólnoty w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1988;

Lewandowski JerzyNaród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1989;

Lewandowski JerzyUmacnianie więzi z żywą tradycją chrześcijaństwa w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego [w:] 1966. Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego: perspektywa teologiczno- społeczna, pod red. Ewy K. Czaczkowskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 57-64;

Łach JanTen, który wiernie służył Polsce [w:] Sługa, s. 153-155;

Lewandowski Jerzy, Teologia rzeczywistości ziemskich w kerygmacie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie” t.1 (2007), s. 165-197;

Łupiński JózefStefan Wyszyński i harcerskie ideały [w:] Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981, pod red. E.K. Czaczkowskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 265-282;

Marszałek Lidia, O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo NaukoweUKSW, Warszawa 2010;

Mroczkowski IreneuszWizja polityki w ujęciu prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła” 26 (2016) nr 3, s. 26-41;

Muszyński Henryk, Prymasowskie Gniezno w nauczaniu i życiu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie” t.1 (2007), s. 199-213;

Ozorowski Mieczysław, Kościół jako wspólnota w nauczaniu Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie” 1 (2007), s. 241-250;

Ozorowski MieczysławKobieta – służebnica w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, „Studia Teologiczne” 19 (2001), s. 77-87;

Pach Jan, Maria nell’insegnamento del cardinal Stefan Wyszyński, Roma: 1989;

Pater JózefBiskupi na ziemiach zachodnich jako wikariusze prymasa Wyszyńskiego [w:] Stefan kardynał Wyszyński wobec ziem zachodnich, s. 33-53;

Pater JózefTroska ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego o właściwy kształt władzy kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych [w:] Kompas dla Kościoła, s. 225-238;

Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – Patriotyzm – Państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, pod red. Ewy K. Czaczkowskiej, Rafała Łatki, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019.

Salij JacekSłużył całym sobą [w:] Sługa, s. 183-184;

Sikora JerzyPisarstwo Prymasa Tysiąclecia, Warszawa 2020;

Skreczko AdamTroska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966), Studium teologiczno-pastoralne, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2002;

Skreczko Adam, Teologia małżeństwa i rodziny w Wielkiej Nowennie Tysiąclecia, „Studia Prymasowskie”, 2008, s. 45-48;

Sobkowiak Jarosław A.Zmagania prymasa Wyszyńskiego o kształt polskiej rodziny, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła” 26 (2016), nr 3, s. 51-70;

Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945- 1981, pod red. Ewy K. Czaczkowskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2018, s. 309;

Stelmachowski Andrzej, Prymas Polski jako mąż stanu, „Studia Prymasowskie” t.3 (2009), s. 19-23;

Struzik Zdzisław„Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu”, Nauczanie o rodzinie kard. S. Wyszyńskiego, „Kultura-Media-Teologia” 3 (2010), nr 3, s. 105-119;

Struzik ZdzisławRodzina w obronie życia, wolności i wiary w nauczaniu ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2013;

Struzik ZdzisławDziecięctwo Boże w nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2017;

Struzik ZdzisławOjczyzna i naród w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II, pod red. J. Babińskiego, Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019;

Wysocki Wiesław J., Kardynał Stefan Wyszyński jako „podopieczny” aparatu bezpieczeństwa w latach 1953-1956, Wydawnictwo RYTM, Warszawa 2002;

Wysocki Wiesław J., Reakcja władz na milenijną nowennę i peregrynację, „Studia Prymasowskie” t.2 (2008), s. 21-43;

Wysocki Wiesław J., Środowiska opozycyjne a prymasi Polski, kard. Stefan Wyszyński i kard. Józef Glemp, „Studia Prymasowskie” t.4 (2010), s. 21-35;

Zabielski Józef, Społeczno- moralne zagrożenia narodu polskiego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie” t.2 (2008), s. 349-363;

Zabielski Józef, Rodzina jako środowisko rozwoju religijno- moralnego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Studia Prymasowskie”, t.4 (2010), s.283-294;

Zabielski Józef, Religijno-moralne odrodzenie narodu polskiego jako ratowanie ojczyzny w posłudze pasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego [w:] Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981, pod red. Ewy K. Czaczkowskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 251-264;

Zamiatała DominikPrymas Wyszyński wobec Ziem Zachodnich [w:] Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród – Patriotyzm – Państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, pod red. Ewy K. Czaczkowskiej, Rafała Łatki, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019, s.251-272;

Zamiatała DominikPrymas Stefan Wyszyński wobec zmagań wsi z systemem komunistycznym w Polsce po 1945 [w:] Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981, pod red. Ewy K. Czaczkowskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, s.179-202;

Żaryn Jan, Nieznany list prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do Stolicy Apostolskiej w sprawie tzw. Porozumienia z rządem z 14 kwietnia 1950 r. [w:] Polska 1944/45-1989. Studia i materiały, t.2, Warszawa 1997;

Żaryn Jan, Prymasi Polski wobec podziemia niepodległościowego (1945-1953) [w:] Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981, pod red. Ewy K. Czaczkowskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018 s. 11-28.

 

Nauka to wielka Pani i trzeba jej służyć na kolanach,
cierpliwie i całym życiem! Łatwizna, ułatwienie, protekcja, poparcie,
przejście przez „ucho igielne”, niech będą Wam obce.

Kardynał Stefan Wyszyński