Uchwała Senatu UKSW

Senat naszej Uczelni rozpoczął nową kadencję od przyjęcia wniosku Rektora do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ogłoszenie Roku Stefana kard. Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Uchwałę podjęto jednogłośnie, przez aklamację, 10 września na pierwszym posiedzeniu Senatu UKSW nowej kadencji. Rektor ks. prof. Ryszard Czekalski poprosił senatorów o poparcie wniosku. 

UCHWAŁA Nr 119/2020
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o ustanowienie roku 2021 – Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego

Na podstawie § 77 ust. 1 w zw. z § 78 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 ust. 3 Statutu UKSW, dla uczczenia 120. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci Stefana kard. Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, wybitnego polskiego męża stanu, obrońcy praw człowieka, Narodu i wolności religijnej, autorytetu moralnego i społecznego, Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie występuje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o ustanowienie roku 2021 – Rokiem Stefana kard. Wyszyńskiego

Stefan Kard. Wyszyński, urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli, zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie. W latach 1948-1981 sprawował posługę Prymasa Polski angażując się  nie tylko w życie religijne, ale również w życie społeczne naszego Narodu zagrożonego demoralizacją i powojenną dewastacją, laicyzacją płynącą z wojującego komunizmu, godzącego także w podstawowe swobody i wolności obywatelskie. Za swoją niezłomną postawę wobec władz komunistycznych i sprzeciw wobec dewastacji życia społecznego, wyrażony w sławetnym: „Non possumus”, został osadzony w więzieniu.

Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z której wypływają wszelkie prawa osoby ludzkiej. Był nie tylko głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także mężem stanu, który jak sam mawiał „Kochał Ojczyznę więcej niż własne serce”.

Służył Polsce i występował w Jej imieniu domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. Podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej. Swoje nauczanie Stefan kard. Wyszyński opierał na człowieku, którego dobro powinno być centrum życia społecznego i gospodarczego każdej społeczności.

Senat   Uniwersytetu   Kardynała    Stefana    Wyszyńskiego    w    Warszawie,    przekonany o szczególnym znaczeniu osoby Stefana kard. Wyszyńskiego – wielkiego patrona naszej Alma Mater, dla poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku do Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski, składa wniosek o ogłoszenie roku 2021 – Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

R E K T O R    U K S W
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski